Podmienky používania

Podmienky používania

Vstupom na túto webovú stránku súhlasíte, že budete dodržiavať tieto Podmienky používania tejto webovej stránky, všetky príslušné zákony a nariadenia a súhlasíte s tým, že zodpovedáte za dodržiavanie všetkých platných miestnych zákonov. Ak s niektorou z týchto podmienok nesúhlasíte, máte zakázané používať alebo pristupovať na tieto stránky. Materiály obsiahnuté na tejto stránke sú chránené príslušnými zákonmi o autorských právach a ochranných známkach.

Práva duševného vlastníctva

Všetky autorské práva, ochranné známky, patenty a ďalšie práva duševného vlastníctva na našej webovej stránke a na nej, ako aj všetok obsah a softvér zverejnené na tejto webovej stránke zostávajú výhradným vlastníctvom našej spoločnosti alebo jej poskytovateľov licencií. Používanie našich ochranných známok, obsahu a duševného vlastníctva je zakázané bez písomného súhlasu vlastníka tejto stránky.

Nemal by si:

* Opakovaná tlač materiálov z našej webovej stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu.
* Predaj alebo prenájom materiálu z našej webovej stránky.
* Reprodukujte, duplikujte, vytvárajte deriváty, kopírujte alebo inak nepoužívajte materiály na našej webovej stránke na ľubovoľné účely.
* Distribuujte všetok obsah z našej stránky, a to aj na inú stránku.

Prijateľné použitie

Súhlasíte s tým, že budete používať našu webovú stránku iba na legitímne účely a takým spôsobom, aby nedošlo k porušeniu práv, neobmedzeniu alebo obmedzeniu používania a používania tejto webovej stránky ostatnými. Zakázané správanie zahŕňa obťažovanie alebo spôsobovanie rušenia alebo nepríjemností iným používateľom, prenášanie obscénneho alebo urážlivého obsahu alebo narušenie normálneho toku dialógu na našej webovej stránke.

Našu webovú stránku by ste nemali používať na zasielanie nevyžiadaných komerčných správ.
Bez nášho písomného súhlasu nesmiete obsah našej webovej stránky používať na marketingové účely.

Obmedzený prístup

V budúcnosti možno budeme musieť obmedziť prístup k častiam (alebo všetkým) našej webovej stránky a vyhradiť si na to úplné práva. Ak vám v určitom okamihu poskytneme používateľské meno a heslo na prístup do vyhradených oblastí našej webovej stránky, musíte zaistiť dôvernosť svojho používateľského mena a hesla.

revízií

Vlastník týchto webových stránok môže tieto podmienky čas od času zmeniť, preto by ste ich mali pravidelne kontrolovať. Vaše ďalšie používanie našej webovej stránky sa bude považovať za prijatie aktualizovaných alebo zmenených a doplnených podmienok. Ak nesúhlasíte so zmenami, mali by ste okamžite prestať používať našu webovú stránku.

Ak sa ktorákoľvek z týchto podmienok považuje za nezákonnú, neplatnú alebo inak nevynútiteľnú, musí sa oddeliť a vylúčiť z týchto podmienok a ostatné podmienky zostanú v platnosti a zostanú záväzné.

Obmedzenie zodpovednosti

MATERIÁLY NA TEJTO STRÁNKE SA POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“, BEZ AKEJKOĽVEK VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK, VRÁTANE ZÁRUK VLASTNÍCKEHO VLASTNÍCTVA, VLASTNÍCTVA VLASTNÍCTVA. Za žiadnych okolností nenesie majiteľ tejto webovej stránky alebo jej agenti alebo úradníci zodpovednosť za akékoľvek škody (vrátane, okrem iného, ​​škôd spôsobených stratou zisku, prerušenia činnosti, straty informácií, poškodenia alebo poškodenia). Neschopnosť používať materiály, aj keď vlastník tejto stránky bol upozornený na možnosť takejto straty alebo poškodenia.